چرا باید اطفال (۰ الی ۱۹سال) را جهت تداوی امراض نزد دوکتوران بخش اطفال ( داخله اطفال و‌جراحی اطفال) برد؟

2020-10-30

۱. اطفال از نظر فیزیولوژی و پتالوژی از کاهلان کاملا فرق دارند. ۲. اطفال در قسمت ادویه جات که باید اخذ کنند نیز فرق واضح دارد چون بعضی ادویه جات را نمیتوان برای اطفال تطبیق کرد در حالی که برای کاهلان تداوی همان مرض میباشد و در حالی که در نزد اطفال نه تنها برای مرض فایده نداشته بلکه مانع رشد ‌‌نمو شان میگردد. ۳. مقدار ادویه جات در نزد اطفال و کاهلان کاملا فرق دارد ‌‌نظر به سن بعضا مقدار زیاد و یا کم لازم دارند. ۴. تداوی که ما برای اطفال اجرا و توصیه می‌کنیم باید عواقب انرا زیادتر متوجه باشیم چون اطفال حداقل پنجاه سال دیگر باید زنده گی نورمال داشته باشند. ۵. بعض امراض اطفال لازم دارد تا برای یک‌مدتی تحت مراقبت داکتر بخش مربوطه باشد تا مانند دیگر اشخاص زندگی نورمال داشته باشند. ۶. رشد و نمو اطفال و آینده شان همیشه باید در تداوی در نظر کرفته شود. ۷. عملیه های جراحی اطفال ‌‌کاهلان بنابر همین عوامل بالایی از عملیه های جراحی کاهلان کاملا فرق دارد و حتی اگر عملیه جراحی که بالای یا کاهل اجرا میشود بالای یک طفل اجرا شود شاید مانع زندگی نورمال یک طفل کردد! شرح تصویر: طفلک که به لوحه غایب بودن بیضه اش نزد جراح کاهل برده شده است و نزدش عملیه جراحی غلط ، شق غلط و بالاخره بیضه طفل هم قسمی که معلوم میشود صدمه دیده باشد و‌ضرورت به جراحی دیگر دارد، معلومدار است که به این همه اشتباه و غلطی حتی نتیجه عملیه جراحی بعدی که توسط یک جراح اطفال مجرب هم اجرا شود تحت سوال خواهد بود که بیضه بصورت نورمال وظیفه اجرا کند ویا خیر ؟ دوکتور محمد طارق رحیمی جراح اطفال و پلاستیک