داکتر پوهنوال زبیده - متخصص نسائی ولادی

پوهنوال زبیده

شماره تماس - 0786578775
درجه تحصیل - اسوشیت پروفیسور امراض نسائی ولادی
وظیفه فعلی - موظف در شفاخانه تدریسی شهر آرا
نام - پوهنوال زبیده

از متخصصین ورزید افغانستان و یکی از برترین کدر های کشور.
   آدرس دقیق
کابل، قوای مرکز
لیست کلنیک های کاری این داکتر
نام کلینیک یا شفاخانه زمان کاری آدرس
شفاخانه ملت همه روزه از 3 بعد از ظهر الی 8 شام کابل، چهارراهی پروژه تایمنی، شفاخانه ملت، پهلوی هوتل بینظیر